Algemene cursusvoorwaarden

Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief

Ontvang wekelijks nieuws van theater, muziek, film, expo, cursus of allemaal.


Inschrijving/ herinschrijving
Het inschrijven of herinschrijven voor een cursus vindt schriftelijk plaats via de inzending van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijvingsformulier. Inschrijvingen kunnen ook via onze website (www.ecicultuurfabriek) plaatsvinden. Het inschrijfformulier wordt in dit geval, nadat aangegeven is dat akkoord gegaan wordt met onze algemene cursusvoorwaarden, via e-mail aan de cursistenadministratie verstuurd. Een (her)inschrijving is mogelijk voor een cursusduur naar keuze (korte, halve of hele cursus). Tussentijds aanmelden voor een cursus is mogelijk voor zover er binnen de subsidievoorwaarden en binnen de discipline ruimte is.

Een inschrijving is mogelijk voor maximaal één cursusjaar. De jaarcursussen starten vanaf september. Voor aanvang van de cursus ontvang je een bevestiging van je inschrijving.

Wanneer door omstandigheden de cursus niet doorgaat, ontvang je hiervan bericht.

Uitschrijving, annulering en restitutie
De inschrijving eindigt uiterlijk medio juli van elk cursusseizoen.
De duur van elk cursusseizoen is als volgt:

  • Beeldend : 26 weken, start medio september en einde medio april
  • Toneel/Musical: 29 weken, start medio september en einde medio juni (uitgezonderd corona lockdown)
  • Muziek: start eerste week na schoolvakantie en einde medio juli

Uitschrijven binnen het lopende tijdvak is niet mogelijk. Je blijft lesgeld verschuldigd voor het door jouw vooraf aangegeven tijdvak. In uitzonderlijke gevallen kan de directie besluiten hier een uitzondering op te maken.

Proefles
Het is mogelijk om voorafgaand aan het volgen van een cursus een proefles te volgen tenzij anders aangegeven in de cursustekst. Een proefles is een volwaardige les. Wij nemen contact op om de proefles in te plannen.

Beeldend: proefles wekelijks mogelijk mits er plek is
Muziek: proefles wekelijks mogelijk mits er plek is
Toneel/musical: proefles mogelijk tijdens maandelijkse instroommomenten.

*Let op: Indien ECI cultuurfabriek de les niet kan inplannen volgt er restitutie van de betaalde proefles. Indien de inschrijver van de proefles de geplande proefles niet volgt terwijl dat wel kan, is restitutie niet mogelijk.

Lesuitval, ziekte, lesverzuim
Tijdens de reguliere schoolvakanties zijn er geen lessen. Zie hiervoor het schema ‘start & vakanties’ op de cursuspagina’s op onze website.

Wanneer wegens ziekte van een docent een les komt te vervallen, wordt de cursist hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte gesteld. Mocht dit incidenteel voorkomen, dan kan er geen aanspraak worden gemaakt op de vermindering op het cursusgeld of het verkrijgen van inhaallessen.

Mocht de docent langdurig afwezig zijn, dan wordt er geprobeerd een vervanger te vinden. Indien je door het uitvallen van lessen meer dan vier aaneengesloten lesmomenten hebt moeten missen, dan heb je recht op restitutie. Je ontvangt een evenredig deel van het cursusgeld terug. Eventuele restitutie vindt plaats aan het einde van het cursusseizoen op verzoek van de cursist.

Je dient het aantal gekochte lessen af te nemen binnen een tijdsbestek van het aantal gekochte lessen +2 extra lesweken. Een halfjaarlijkse cursus kan ook om de andere lesweek af worden genomen, mits er voldoende plekken beschikbaar zijn. Wanneer je als cursist afwezig bent, kan er geen aanspraak worden gemaakt op vermindering van cursusgeld. Bij afwezigheid van de cursist wordt de gemiste les niet ingehaald, tenzij hierover specifieke afspraken worden gemaakt met de docent.

Verhuizing
In verband met de subsidiëring van het onderwijs door de gemeente Roermond en de gemeente Leudal, dienen verhuizingen schriftelijk te worden doorgegeven aan de cursusadministratie. Verhuizing naar een andere gemeente kan namelijk een andere cursusprijs tot gevolg hebben.

Subsidie aan cursisten
De gemeente Roermond verleent subsidie aan cursisten tot 18 jaar in het muziekonderwijs. Zij kunnen bij de ECI cultuurfabriek met korting muziekcursussen volgen.

De gemeente Leudal geeft vanaf januari 2023 subsidie aan cursisten tot 18 jaar bij een aantal beeldend- en toneelcursussen.

De prijzen van de cursussen zijn dus gekoppeld aan de gemeente waarin je woont en de leeftijd van de cursist. Dit is meegenomen bij de cursusinformatie op de website.

Btw
Voor cursisten vanaf 21 jaar zijn de cursussen btw-plichtig. Er wordt 21% btw in rekening gebracht. Als peildatum geldt de leeftijd van de cursist op het moment dat de cursus begint. Als de cursist in de loop van de cursus 21 jaar wordt, loopt de btw-vrijstelling door tot aan het einde van het schooljaar.

Betalingswijze
De wijzen van betalen van de cursusgelden zijn de volgende:
-Betaling van het lesgeld in één keer (via factuur of via automatische incasso)
-Betaling van het lesgeld in termijnen (via automatische incasso in maximaal 3 termijnen bij de beeldende cursussen en 4 termijnen bij de toneel- en muziekcursussen)

Betaling in één keer
Wanneer je het cursusgeld in één keer wilt betalen, ontvang je hiervoor na inschrijving een factuur. De betalingstermijn van de factuur is 30 dagen voor het hele bedrag. Wanneer de factuur niet tijdig betaald wordt, zijn we genoodzaakt het wettelijke rentepercentage in rekening te brengen. Eventuele incassokosten zijn voor rekening van de cursist of zijn/haar vertegenwoordiger. Indien na herhaald verzoek het cursusgeld niet wordt voldaan, kan je de toegang tot de cursus worden ontzegd.

Automatische incasso
Voor cursussen met een cursusduur vanaf 10 lessen is er de mogelijkheid om via automatische incasso in meerdere termijnen te betalen. Het aantal termijnen is afhankelijk van het aantal lessen en de duur van de cursus. De betaling wordt in maximaal 3 termijnen afgeschreven in oktober, januari en april. Voor overige cursussen geldt: De incasso maanden zijn de maanden waarin de lessen ingepland zijn. Een evenredig deel van de cursusprijs zal maandelijks aan het einde van de maand van je rekening afgeschreven worden. Hiervoor dien je de machtiging op het inschrijvingsformulier te ondertekenen.

Wanneer je de machtiging hebt ondertekend wordt het cursusgeld automatisch afgeschreven op de genoemde vervaldata. Als je het niet eens bent met een afschrijving, kun je je bank opdracht geven het bedrag terug te boeken op je rekening. Dit moet wel binnen 30 dagen na de afschrijvingsdatum gebeuren. Indien een automatische incasso voor de tweede maal niet geïnd kan worden, is het totaal verschuldigde lesgeld per direct opeisbaar, vermeerderd met €15,00 administratiekosten. Bij een eventuele betalingsachterstand wordt een nieuwe (her)inschrijving niet in behandeling genomen.

Klachten
Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het voorkomen dat je ontevreden bent over een werkwijze of afhandeling. Bijvoorbeeld: Je hebt het gevoel dat je onjuist bent behandeld door een medewerker van ECI cultuurfabriek of een medecursist, je voelt je gediscrimineerd, je bent ontevreden over de docent of de geleverde dienst enz. Klachten en tips geven ons de kans om verbeteringen in gang te zetten. Je kunt je klacht of tip schriftelijk indienen per mail naar info@ecicultuur.nl.

Copyright
ECI cultuurfabriek heeft het copyright op alle teksten, foto’s en beeldmerken in onze uitingen op papier en online. We laten in opdracht foto’s en filmmateriaal maken bij lessen en activiteiten. Uiteraard nemen wij daarbij de AVG-richtlijnen (Algemene verordening gegevensbescherming) in acht en zal, indien de AVG dit voorschrijft, toestemming worden gevraagd aan de desbetreffende cursisten of hun wettelijke vertegenwoordiger. Wij behouden ons het recht voor om deze te gebruiken in onze publicaties. Het beeldmateriaal is uitsluitend voor gebruik bij uitingen van ECI cultuurfabriek.

Nieuwsbrief
Bij het accepteren van de Algemene Cursusvoorwaarden ga je ermee akkoord dat je automatisch wordt ingeschreven voor de nieuwsbrief van ECI cultuurfabriek. Wens je deze niet (meer) te ontvangen dan is er onderaan iedere nieuwsbrief de mogelijkheid om jezelf af te melden.

Aansprakelijkheid
ECI cultuurfabriek is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van cursisten tijdens de cursussen. Op alle rechtsverhoudingen tussen deelnemer en ECI cultuurfabriek is het Nederlands recht van toepassing. Aan de inhoud van onze schriftelijke uitingen kunnen geen rechten worden ontleend.

Wanneer cursisten zich niet aan de voorschriften, de voorwaarden of de huisregels houden, dan kan de toegang tot ECI cultuurfabriek worden ontzegd door of namens de directie.

Wijzigingen voorbehouden
Alle informatie en prijzen op deze website zijn onder voorbehoud van typefouten en wijzigingen. Wij proberen de website zo actueel mogelijk te houden.

Al onze uitingen worden door ECI cultuurfabriek met zorg samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie die in onze uitingen wordt gepubliceerd onvolledig of niet meer juist blijken te zijn. Daarom zijn onze uitingen onder voorbehoud. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de directie.