ECI betaalpas

Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief

Ontvang wekelijks nieuws van theater, muziek, film, expo, cursus of allemaal.

Bekijk hier onze algemene voorwaarden en privacy-statement.


Deze gebruiksvoorwaarden hebben betrekking op de ECI-betaalpas die door Stichting ECI cultuurfabriek te Roermond, hierna “ECI”, wordt uitgegeven. Consumenten kunnen een ECI-betaalpas aanschaffen bij de receptie van ECI. Het gebruik van de ECI-betaalpas is onderhevig aan de volgende gebruiksvoorwaarden, hierna “de Gebruiksvoorwaarden“.

In deze Gebruiksvoorwaarden zijn de rechten en plichten als gebruiker, hierna “de Gebruiker” van de ECI-betaalpas bepaald.

 1. Toepasselijkheid
  • De ECI-betaalpas kan uitsluitend worden gebruikt op de door ECI bepaalde locaties.
  • De gebruiksvoorwaarden KNIP Online Platform zijn eveneens van toepassing.
  • Ingeval van tegenstrijdigheid prevaleren deze Gebruiksvoorwaarden boven de gebruiksvoorwaarden van KNIP Online Platform.
 1. Aanmaken account
  • De ECI-betaalpas kan door een natuurlijke persoon vanaf 18 jaar die in Nederland woont bij de receptie worden aangevraagd. Bij de receptie is het mogelijk om de persoonsgegevens van de Gebruiker te laten registreren. Een minderjarige (jonger dan 18 jaar) dient van zijn wettelijke vertegenwoordiger toestemming te krijgen voor het verkrijgen en het gebruiken van de ECI-betaalpas. Dit dient bij de receptie plaats te vinden.
  • Via de app “KNIP APP” kan er een account worden aangemaakt met de persoonsgegevens die bij de receptie van ECI zijn geregistreerd.
  • De toegang tot het account wordt verkregen door een combinatie van het e-mailadres van de Gebruiker en het door de Gebruiker gekozen wachtwoord die de Gebruiker bij het aanmaken van het account kan instellen.
  • Voor het aanmaken van een account wordt het e-mailadres van de Gebruiker geverifieerd. Dit gebeurt middels een verificatielink die naar het e-mailadres van de Gebruiker wordt verstuurd.
  • Indien de Gebruiker een account heeft aangemaakt via KNIP APP kan de Gebruiker aldaar het account beheren.
  • De Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor een correcte registratie. De gegevens kunnen via KNIP APP worden ingediend en worden gewijzigd.
  • Indien de Gebruiker een account heeft aangemaakt zoals bedoeld in 2.4 kan de Gebruiker de ECI-betaalpas opladen, de ECI-betaalpas blokkeren en het saldo en de transacties via KNIP APP inzien.
  • Indien de Gebruiker geen persoonsgegevens heeft laten registreren bij de receptie van ECI kan de ECI-betaalpas niet worden geblokkeerd en kunnen evenmin het saldo en de transacties via KNIP APP worden ingezien.
 1. Gebruik van de ECI-Horecapas
  • De ECI-betaalpas is persoonlijk en niet overdraagbaar. De gegevens van het account van de Gebruiker worden door de Gebruiker niet met anderen gedeeld.
  • Het is de Gebruiker verboden om de ECI-betaalpass of het account te verkopen, ter verkoop aan te bieden of te verstrekken aan derden dan wel te bezwaren.
  • Het is de Gebruiker niet toegestaan om het account en de ECI-betaalpas te gebruiken in strijd met de Gebruiksvoorwaarden of de instructies van ECI.
  • Het is de Gebruiker niet toegestaan om het account of de gegevens van de ECI-betaalpass openbaar te maken en de werking daarvan te hinderen ten behoeve van ongeoorloofd gebruik.
  • Indien de Gebruiker een account heeft aangemaakt zoals bedoeld in 2.4 kan de ECI-betaalpas worden opgewaardeerd via KNIP-APP. Indien de Gebruiker geen account heeft aangemaakt kan de ECI-betaalpas bij de receptie van ECI worden opgewaardeerd.
  • De oplaadmogelijkheden bij de receptie zijn met de betaalpas (creditcards ook mogelijk) of cash. De online oplaadmogelijkheden zijn via iDEAL en met de creditcard.
  • Aan het (offline/online) opwaarderen van de ECI-betaalpas kunnen transactiekosten worden verbonden van ECI en/of derden. De transactiekosten die door ECI in rekening worden gebracht zullen te allen tijde gecommuniceerd worden.
  • Het minimale oplaadbedrag is € 10,-. Er bestaat geen maximum oplaadbedrag.
  • Na het opladen van de ECI-betaalpas kan het tegoed niet meer worden teruggestort op de betaalrekening van de Gebruiker en evenmin cash aan de Gebruiker worden teruggegeven.
  • Aan het online getoonde saldo van de ECI-betaalpas of het account kunnen geen rechten worden ontleend.
  • ECI is gerechtigd om naar een legitimatiebewijs te vragen.
  • ECI is gerechtigd een ECI-betaalpass in te trekken indien ECI dit noodzakelijk/gewenst acht.
  • ECI kan een opdracht tot opladen weigeren indien
 • wettelijke regels het ECI verbiedt;
 • de Gebruiker de Gebruiksvoorwaarden niet nakomt;
 • de Gebruiker de betaalrekening niet meer zelfstandig mag gebruiken;
 • er een vermoeden bestaat dat er sprake is van fraude, misbruik e.d.;
 • ECI andere gegronde redenen heeft.
  • Indien de Gebruiker de ECI-betaalpas vijf jaar na de laatste transactie niet heeft gebruikt, vervalt de ECI-betaalpas en het daarop aanwezige saldo aan ECI. De ECI-betaalpas kan dus niet meer worden geactiveerd en het nog aanwezige saldo wordt niet aan de Gebruiker gerestitueerd. De verlopen ECI-betaalpas is alsdan niet meer bruikbaar als betaalmiddel. De Gebruiker kan op geen enkele manier meer aanspraak maken op het overgebleven saldo op de ECI-betaalpas. 
 1. Betalingen met de ECI-betaalpas
  • Betalen met de ECI-betaalpas kan uitsluitend op de door ECI kenbaar gemaakte locaties, uitsluitend ten behoeve van consumptie en middels door ECI beschikbaar gestelde apparaten. De ECI-betaalpas kan dus niet online worden gebruikt.
  • Betalingen vinden plaats door de ECI-betaalpas op de kaartlezer of een ander door ECI gekozen apparaat te plaatsen.
  • De kosten voor betalingen met de ECI-betaalpas worden door ECI bepaald. Bij betalingen vanaf € 25,- worden geen transactiekosten in rekening gebracht.
  • Wanneer een apparaat een betaling met de ECI-betaalpas uitvoert, wordt het betaalde bedrag automatisch in mindering gebracht op het tegoed op de ECI-betaalpas.
  • Na betaling met de ECI-betaalpas kan de betalingshandeling niet meer worden herroepen.
  • Indien de Gebruiker een betaling wenst te betwisten dient de Gebruiker dit schriftelijk binnen twee weken na constatering van de betalings- of registratiefout te melden. De gegevens in de administratie van ECI is te allen tijde leidend.
  • ECI mag een betaling met de ECI-betaalpas weigeren indien:
 • het tegoed op de ECI-betaalpas van de Gebruiker lager is dan het bedrag van de betaling;
 • wettelijke regels dit verbieden;
 • de Gebruiker de Gebruiksvoorwaarden niet nakomt;
 • de Gebruiker de betaalrekening niet meer zelfstandig mag gebruiken;
 • er een vermoeden bestaat dat er sprake is van fraude, misbruik e.d.;
 • ECI andere gegronde redenen heeft.
 1. Diefstal en verlies
  • Indien de ECI-betaalpas is gestolen of verloren dient de Gebruiker dit aan ECI schriftelijk te melden. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor eventuele aangifte en de eventuele kosten die daarmee gepaard gaan. De Gebruiker draagt voorts zelf het risico van eventueel verlies van het saldo op de ECI-betaalpas.
  • Indien sprake is van diefstal van de EECI-betaalpas kan de Gebruiker aangifte doen. De Gebruiker dient van de bevestiging van de aangifte een afschrift aan ECI te verstrekken.
  • ECI is nimmer aansprakelijk voor verlies/diefstal van de ECI-betaalpas. De Gebruiker kan conform artikel 2.7 de ECI-betaalpas via het account blokkeren.
  • Bij verlies van de ECI-betaalpas wordt er door ECI een nieuwe pas met het saldo van de verloren ECI-betaalpas aan de Gebruiker afgegeven, mits de persoonsgegevens van de Gebruiker bij ECI zijn geregistreerd. De gegevens in de administratie van ECI is te allen tijde leidend.
  • De Gebruiker die zijn persoonsgegevens niet heeft laten registreren en geen account op KNIP APP heeft kan de ECI-betaalpas niet (laten) blokkeren.
 1. Defecte ECI-betaalpas, storingen e.d.
  • De Gebruiker kan een defecte EECI-betaalpas melden en inleveren bij de receptie van ECI die de ECI-betaalpas aan de Gebruiker heeft verstrekt. Het (online) opgeladen saldo wordt ontvangen door stichting beheer derdengelden van payment service provider Adyen of Pay.nl. Het tegoed wordt vervolgens uitbetaald aan ECI die het vervolgens op een nieuwe ECI-betaalpaszal storten.
  • Bij storingen, onderhoudswerkzaamheden of beveiligingsincidenten kan ECI het gebruik van het account en de ECI-betaalpas (tijdelijk) stopzetten of beperken. ECI is nimmer aansprakelijk voor enige schade die de Gebruiker hierdoor lijdt.
 1. Aansprakelijkheid
  • ECI is nimmer aansprakelijk voor enige schade die de Gebruiker lijdt als gevolg van het gebruik van het account en/of de ECI-betaalpas, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van ECI.
 1. Privacy
  • ECI verwerkt persoonsgegeven van de Gebruiker in her kader van: (beoordelen van een aanvraag tot) het verstrekken, gebruiken en intrekken van een ECI-betaalpas, het toesturen van nieuwsbrieven of andere (marketing)informatie voor producten of diensten, analyse voor marketing, statistische en wetenschappelijke doeleinden; en het voldoen aan wettelijke verplichtingen en het behandelen van incidenten en geschillen.
  • Het privacybeleid van ECI is op de website van ECI in te zien.
 1. Einde gebruiksrecht ECI-betaalpas
  • Het gebruiksrecht op de ECI-betaalpas eindigt wanneer
 • de Gebruiker de ECI-betaalpas bij de receptie van ECI inlevert;
 • de Gebruiker van een account en/of ECI-betaalpas overlijdt en ECI ontvangt hiervan een melding;
 • ECI een account en/of ECI-betaalpas wegens fraude blokkeert;
 • ECI genoodzaakt is het account en het gebruiksrecht van de ECI-betaalpas te beëindigen wegens wettelijke regels;
 • de Gebruiker conform artikel 10.2 schriftelijk heeft bevestigd niet akkoord te zullen gaan met een wijziging van de Gebruiksvoorwaarden;
 • ECI gegronde redenen heeft om het gebruiksrecht van de ECI-betaalpas te beëindigen.
  • Het saldo wordt via de bij ECI bekende bankrekening van de Gebruiker teruggestort, met uitzondering in de gevallen van 9.1 onder (iii) en (vi).
 1. Wijziging van de Gebruiksvoorwaarden
  • Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen eenzijdig door ECI worden gewijzigd, aangevuld of vervangen. ECI zal een mededeling plaatsen op haar website.
  • Indien de Gebruiker zich niet met de wijziging, aanvulling of vervanging kan verenigen, kan de Gebruiker binnen twee maanden na de wijziging, aanvulling, vervanging het gebruiksrecht schriftelijk opzeggen en de ECI-betaalpas bij de receptie van ECI inleveren, bij gebreke waarvan wordt geacht dat de Gebruiker instemt met de wijziging, aanvulling en/of vervanging.
 1. Contact ECI

De Gebruiker kan met ECI contact opnemen

 • via e-mail: info@ecicultuurfabriek.nl
 • via telefoon: 0475 31 71 71
 • per post: ECI Cultuur Stichting ter attentie van “Verantwoordelijke Platform en APP”, ECI 13, 6041 MA Roermond
 1. Rechtskeuze en bevoegde rechter

Op deze Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan uit of in verband met de Gebruiksvoorwaarden of naar aanleiding van overeenkomsten die hiervan het gevolg mochten zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Roermond.